ETAPY FORMACJI

Formacja członków Świeckiego Zakonu

Cele formacji

1. Założeniem formacji karmelitańskiej – zgodnie z Konstytucjami Świeckiego Zakonu – jest przygotowanie i budowanie postawy kontemplacyjno – apostolskiej na drodze doświadczenia więzi z Bogiem Trójjedynym, poprzez nawiązywanie coraz głębszej relacji osobowej z Chrystusem. Przestrzenią tej relacji jest modlitwa, proces wewnętrznego scalania człowieka, pogłębienie świadomości własnej tożsamości karmelity świeckiego w dążeniu do chrześcijańskiej dojrzałości i świętości oraz miłości apostolskiej.

2. Pamiętając, że Duch Święty jest główną osobą formującą, członkowie Świeckiego Zakonu, a zwłaszcza osoby formowane, starają się zawsze z Nim współpracować pod kierunkiem odpowiedzialnych za formację.

Struktury formacji

1. O przyjęciu i formacji członków decyduje Rada Wspólnoty, dla której formacja /podstawowa i ciągła/ jest zasadniczym obowiązkiem, zgodnie z art.46 Konstytucji Świeckiego Zakonu. Bezpośrednią formację prowadzi odpowiedzialny za formację, któremu Rada Wspólnoty może przydzielić do pomocy osobę wspomagającą.

2. Spotkania formacyjne powinny odbywać się oddzielnie dla poszczególnych grup, zgodnie z etapami formacji.

3. Przed przyjęciem do Świeckiego Zakonu – zgodnie z art.36 pkt a Konstytucji Świeckiego Zakonu – konieczny jest przynajmniej półroczny okres kontaktu kandydata ze wspólnotą w celu poznania istoty, ducha, jego sposobu życia oraz posługi apostolskiej w Kościele, a także rozeznania własnego powołania. Rada Wspólnoty może wydłużyć ten okres. Przyjęcie dokonuje się zgodnie z Rytuałem Świeckiego Zakonu poprzez nałożenie poświęconego szkaplerza sukiennego. Okres wstępny powinien odbywać się według Programu Formacyjnego Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej.

4. Ze względu na znaczenie Chrztu św. poleca się zachowywać imię chrzcielne z dodatkiem predykatu /wezwania /, bez zmiany imienia.

5. Pierwsze przyrzeczenie jest włączeniem do Świeckiego Zakonu, z nabyciem praw oraz obowiązków członka Świeckiego Zakonu i dokonuje się w sposób publiczny podczas Mszy św., podczas Liturgii Godzin lub podczas Liturgii słowa Bożego, zgodnie z Rytuałem Świeckiego Zakonu.

6. Rada Wspólnoty ma prawo pierwszy etap formacji / od przyjęcia do pierwszych przyrzeczeń / oraz drugi etap formacji / od pierwszych przyrzeczeń do przyrzeczeń definitywnych / skrócić o 5 miesięcy, albo przedłużyć, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

7. Skrócenie czasu etapu pierwszego jak i drugiego formacji powyżej 5 miesięcy lub wydłużenia powyżej 1 roku należy do Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata.

8. W I i II etapie formacji odpowiedzialny za formację organizuje spotkania kandydatów do przyrzeczeń czasowych i definitywnych, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

9. Po złożeniu przyrzeczeń definitywnych członkowie Świeckiego Zakonu zobowiązani są do formacji ciągłej prowadzonej pod opieką duchową Prowincjała lub jego Delegata i Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu. Nad realizacją zaleceń formacyjnych przedstawionych przez wyżej wymienione władze czuwa Rada Wspólnoty.

Specyficzne elementy powołania karmelity świeckiego :

1.Żyć w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, poddając się opiece Najświętszej Dziewicy, której życie stanowi dla Karmelu wzór do naśladowania i upodobnienia się do Chrystusa;
2.Poszukiwać „mistycznego zjednoczenia z Bogiem” na drodze kontemplacji i działalności apostolskiej działając w służbie Kościołowi;
3.Nadawać szczególnego znaczenia modlitwie, która powinna prowadzić do przyjaznego obcowania z Bogiem, nie tylko w czasie modlitwy, lecz także w życiu codziennym. Zaangażowanie w życie modlitwy wymaga słuchania słowa Bożego i liturgi, karmienia się wiarą, nadzieją i przede wszystkim miłością, aby żyć w obecności żywego Boga;
4.Przenikać modlitwę i życie zapałem w atmosferze ludzkiej i chrześcijańskiej wspólnoty; przeżywać ewangeliczne zaparcie się siebie;
5.Uwydatniać w zaagażowaniu ewangelizacyjnym apostolat duchowości jako szczególną współpracę Świeckiego Zakonu, wiernego swojej karmelitańsko-terezjańskiej tożsamości. Kandydaci zasadniczo przyjmowani są od 18 do 50 roku życia.  Świeccy karmelici składają przyrzeczenia życia w duchu błogosławieństw oraz ewangelicznych rad czystości (wg stanu), ubóstwa i posłuszeństwa.

Elementy powołania realizuje się między innymi poprzez :

1.Praktykę trwania w Bożej obecnosci.
2.Codzienne odmawianie Liturgii Godzin.
3.Udział w codziennej Eucharystii.
4.Codzienną półgodzinną medytację, czytanie Pisma Świętego oraz dzieł Świętych Karmelu.
5.Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach Wspólnoty oraz w corocznych rekolekcjach wspólnotowych.
6.Stała praktykę nawrócenia i oczyszczania serca.

Dodaj komentarz