MODLITWY KARMELU

Najświętsze Oblicze

Powołaniem Karmelu Terezjańskiego jest zobowiązanie, aby
„żyć w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi”,
„rozmyślając we dnie i w nocy Zakon Pański i czuwając na modlitwach”.

Wierna tej zasadzie Reguły,
św. Teresa umieściła modlitwę jako fundament
i podstawowe zadanie swojej rodziny zakonnej.
Dlatego świecki karmelita jest wezwany do starania się,
by modlitwa przenikała całe jego życie, aby mógł chodzić
w obecności żyjącego Boga (por. 1 Krl 18, 14),
poprzez ciągłe ćwiczenie się w wierze, nadziei i miłości w taki sposób,
aby całe jego życie było modlitwą,
poszukiwaniem jedności z Bogiem.
Celem jest osiągnięcie integracji doświadczenia Boga
z doświadczeniem życia:
być kontemplatykami na modlitwie i w wypełnianiu swojej misji.

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna,korząc się przed Boskim Majestatem Twoim,
w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę moją i ciało.
Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie zgrzeszył przeciw Tobie! Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami.

O Duchu Święty Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość
O Duchu Święty Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Święty Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.
Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzlwością, słodyczą
i wiernością, cierpliwośc miłością, radością i wyrozumiałością. Amen

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

Matko Boga, Królowo i Ozdobo Karmelu, wejrzyj na nas biednych grzeszników, którzy zaszczyceni Twoją sukienką tulimy się z ufnością, pod płaszcz Twojej opieki. O Matko nasza! Patrz, jak nędzni jesteśmy, ile wrogów duszy na naszą zgubę czyha, jak ciężkie walki z pokusami staczać musimy,jak przy tym wszystkim jesteśmy słabi, ślepi, do złego skłonni. Zguba nieuchronna nam zagraża, lecz Ty, ucieczko grzeszników, nadziejo upadłych, pośpiesz na nasz ratunek, wejrzyj w pokusach,obroń w  niebezpieczeństwach, szczęśliwie przeprowadź przez życie,zachowaj od złego, okryj cnotami tych, których sukienką Twoją, odziać raczyłaś, uproś wytrwanie w dobrym, ratuj przy śmierci, wybaw od ognia piekielnego, ochłódź w upaleniu czyśćcowym i przez Twoje zasługi jak najprędzej wprowadź do wiecznej chwały, gdzie Boga chwalić i Tobie o Matko najlitościwsza, przez całą wieczność dzięki nieustanne za Twą, opiekę śpiewać będziemy. Amen

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Boży, spraw by kapłani, oświeceni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.Duchu Święty, powierzam Ci serca kapłańskie ukształtuj jena wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen

Modlitwa za przyszłego kapłana

Ułożona przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus 16 lub 17 października 1895 roku, w dniu, w którym została wybrana przez matkę Agnieszkę od Jezusa na siostrę duchową ks. Bellière, kleryka z seminarium i aspiranta misyjnego.

O mój Jezu! Dzięki Ci, że spełniasz jedno z mych najgorętszych pragnień: posiadanie brata kapłana i misjonarza.Nie jestem godna tej łaski; ale skoro pozwalasz swej małej oblubienicy pracować specjalnie dla uświęcenia duszy przeznaczonej do kapłaństwa, z radością ofiaruję Ci w tym celu wszystkie moje modlitwy i ofiary.
Błagam Cię, o Boże, nie patrz na to, czym jestem, ale na to, czym powinnam i czym chcę być, to jest zakonnicą całkowicie oddaną Twej miłości. Wiesz, o Panie, że jedyną mą ambicją jest przyczyniać się do tego, żebyś był więcej znany i kochany,i oto spełnia się moje pragnienie. Wprawdzie mogę tylko modlić się i cierpieć, lecz kapłan, z którym chcesz mnie złączyć szczególnymi więzami,pójdzie na pole walki, aby zdobywać dla Ciebie dusze. Ja zaś, pozostając na Górze Karmel, będę Cię błagać o zwycięstwo dla niego. O Jezu, wysłuchaj modlitwę, którą zanoszę za Twegoprzyszłego misjonarza; zachowaj go od niebezpieczeństw świata, spraw, aby coraz lepiej rozumiał nicość i marność rzeczy doczesnych i szczęście, jakie daje możność wzgardzenia nimi dla Twej miłości. Niech już teraz apostołuje wśród swego otoczenia, a kiedyś niech się stanie misjonarzem godnym Twego Najświętszego Serca. O Maryjo! Królowo Karmelu, powierzam Ci duszę przyszłego kapłana, którego jestem niegodną, małą siostrą. Racz go pouczyć, z jaką miłością brałaś na ręce Dziecię Jezus i owijałaś Je w pieluszki, aby i on kiedyś, gdy dojdzie do ołtarza, umiał piastować na rękach Króla Niebios. Proszę Cię także, abyś go okryła dziewiczym płaszczem swej opieki i strzegła aż do szczęśliwej chwili, gdy opuściwszy tę dolinę łez, będzie mógł oglądać blask Twojej chwały i cieszyć się przez całą wieczność owocami swego chwalebnego apostołowania. Amen

Modlitwa Maryjna odmawiana przez św. O. Rafała Kalinowskiego
O błogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo i światłości góry Karmel, która okiem szczególnej dobroci patrzysz na każdego,który twą świętą odziany jest szatą, spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż mą słabość swoją potęgą, oświeć swą mądrością ciemności mojego serca,pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami, aby zawsze była miłą twemu boskiemu synowi i tobie. Nie odstępuj mnie nigdy w życiu, pociesz mnie przy śmierci Swoją najwdzięczniejszą obecnością i przedstaw mnie Najświętszej Trójcy jako dziecko swoje i sługę Tobie oddanego, abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił. Maryjo, wstaw się u syna dla otrzymania łaski, o którą z pokorą i zawierzeniem proszę…
Ojcze Nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu…

Modlitwa do Ducha Świętego
ułożona przez Błogosławioną Marię od Jezusa Ukrzyżowanego

Duchu Święty natchnij mnie. Miłości Boża pochłoń mnie.Po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja strzeż mnie.Z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie!. Amen

Modlitwa zawierzenia Kościoła
Matce Bożej Szkaplerznej Jan Paweł II

Najświętsza Dziewico Karmelu!
Twojemu matczynemu sercu powierzam Kościół, pasterzy i wiernych. Ty, która jesteś Matką prawdziwego życia,naucz nas być świadkami Boga żywego,miłości silniejszej niż śmierć, przebaczenia, co odpuszcza winy, nadziei, co spogląda w przyszłość.Święta Maryjo, Matko nadziei, Najświętsza Dziewico z Karmelu, osłoń swoim szkaplerzem jak tarczą opieki miasta i wsie, łańcuchy gór i morze, mężczyzn i kobiety, młodzież i dzieci, starców i chorych, sieroty i cierpiących, wiernych synów Kościoła i zbłąkane owce. Spraw, aby wszyscy ludzie wszystkich krajów, uznawszy swoje wspólne pochodzenie, odnosili się do siebie z szacunkiem i kochali, jak przystało dzieciom jednego Ojca, w Jezusie Chrystusie, naszym jedynym Zbawicielu, i w Duchu Świętym, który odnawia oblicze ziemi, na cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej.

Modlitwa do Najświętszego Oblicza

O uwielbione Oblicze Jezusa, jedyna Piękności, która zachwyca me serce, racz wyryć we mnie Boskie swe podobieństwo,abyś patrząc na duszę Twej małej Oblubienicy, samo siebie oglądać mogło. O mój Umiłowany! Dla Twej miłości zgadzam się nie widzieć tu, na ziemi,słodyczy Twego spojrzenia, nie odczuwać rozkosznego pocałunku ust Twoich, lecz błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie Teresę od Najświętszego Oblicza. Amen

Modlitwa do Matki Boskiej Szkaplerznej

O Najchwalebniejsza, Królowo Niebios, Maryjo. Najczystsza, Dziewico i Najgodniejsza Boża Rodzicielko.Przypominam dziś sobie w głębi serca przez przyjęcie szkaplerza świętego zawarte z Tobą przymierze, że przez całe życie będę jak najwierniej i jak najgorliwiej służył(a) Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi.Składam Ci najpokorniejsze dzięki, o Najpotężniejsza Pani, że raczyłaś mnie biednego grzesznika (grzesznicę) przy­jąć do grona Braci (Sióstr) za pośrednictwem szkaplerza świętego. Obieram Cię dzisiaj na zawsze za moją Najukochańszą Matkę, Opiekunkę i Pośredniczkę przed Bogiem. Proszę Cię pokornie, aby Twój szkaplerz był dla mnie znakiem zbawienia, bronią w niebezpieczeństwach duszy i ciała.O Najlitościwsza Matko, wyjednaj mi u Boskiego Syna odpuszczenie grzechów moich, łaskę do prawdziwej pokuty i poprawy mojego życia, stałość w wierze świętej, w nadziei, w miłości Boga i bliźniego, w cierpliwości i w czystości odpo­wiedniej do mojego stanu. Szczególniej zaś stań przy mnie w ostatniej chwili mego życia i daj mi doznać tego, coś przyrzekła, że kto w tym świę­tym Twoim szkaplerzu umrze bogobojnie, ten nie będzie cier­piał ognia wiecznego. Amen
P. Módl się za nami, Królowo, Ozdobo Karmelu.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, niech nas wspomaga pełne godności wstawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Karmelu, abyśmy wsparci Jej opieką mogli dojść na szczyt góry, którą jest Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen