MODLITWY ZA KAPŁANÓW

Modlitwa Papieża Benedykta XVI na Rok Kapłański

Panie Jezu Chryste, w św. Janie Marii Vianneyu zechciałeś obdarzyć Kościół szczególnym obrazem Twojej pasterskiej miłości. Pomóż nam w jego bliskości i z pomocą jego przykładu owocnie przeżyć ten Rok Kapłański. Spraw, abyśmy nauczyli się od świętego Proboszcza z Ars odnajdywać radość w długim pozostawaniu na adoracji przed Najświętszym Sakramentem; abyśmy poznawali, jak proste i bliskie jest Twoje słowo, które nas prowadzi; z jaką łagodnością Twoja Miłość przygarnia skruszonych grzeszników; jak bardzo trzeba strzec się szatana i z nim walczyć. Panie Jezu Chryste spraw, aby nasza młodzież mogła nauczyć się przez przykład świętego Proboszcza z Ars, jak bardzo jest potrzebna pokorna i chwalebna posługa kapłańska, którą Ty pragniesz powierzyć każdemu, kto otworzy się na Twoje wezwanie. Jak niegdyś w Ars, niech również w naszych parafiach dzieją się cuda łaski, jakich dokonasz, gdy kapłan będzie potrafił „wprowadzić miłość w życie swojej parafii”. Niech chrześcijańskie rodziny czują się częścią Kościoła, gdzie zawsze mogą odnaleźć Twoich kapłanów. Niech przywiązują wagę do tego, aby swoje domy uczynić tak pięknymi jak Kościół. Spraw, aby miłość naszych Pasterzy wzbogacała i rozpalała miłość u wszystkich wierzących, aby dzięki temu wszystkie powołania i charyzmaty darowane przez Ducha Świętego zostały przyjęte i właściwie docenione. A nade wszystko, Panie Jezu, udziel nam gorącego zapału i szczerego serca, abyśmy zwracali się do Twojego Ojca Niebieskiego, tak jak czynił to św. Jan Maria Vianney:„Kocham Cię, o mój Boże, i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o Boże nieskończenie godny miłości, i wolałbym raczej umrzeć, kochając Ciebie, niż nawet przez chwilę żyć bez Twojej miłości. Kocham Cię, Panie, i jedyna łaska, o którą Cię proszę, to ta, abym mógł kochać Cię wiecznie. Boże mój, jeśli mój język nie jest w stanie powtarzać w każdej chwili, że Cię kocham, to chciałbym, aby moje serce powtarzało Ci to z każdym moim oddechem. Kocham Cię, mój Boski Zbawicielu, bo za mnie zostałeś ukrzyżowany i pozwalasz mi tu na ziemi być ukrzyżowanym dla Ciebie. Boże mój, udziel mi łaski, abym umarł w Twojej miłości i z tą pewnością, że Ciebie kocham. Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Vianneya

Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętym Janie Vianneyu dałeś nam wzór kapłana znakomitego w pasterskiej gorliwości. Przez jego wstawiennictwo uświęcaj wszystkich kapłanów, pomóż im zdobywać ludzi dla Twego Królestwa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen.Święty Janie Vianneyu, patronie kapłanów, módl się za nami.

Modlitwa o uświęcenie kapłanów

Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, który powierzyłeś kapłanom jako swoim zastępcom całe dzieło odkupienia, ratowania i uświęcania świata, ofiaruję Ci przez ręce Twej Najświętszej Matki wszystkie modlitwy, radości, ofiary i cierpienia dnia dzisiejszego w intencji uświęcenia kapłanów i kandydatów do stanu kapłańskiego. Daj nam prawdziwie świętych kapłanów, pałających ogniem Twej Boskiej miłości, którzy by szukali jedynie Twej większej czci i zbawienia naszych dusz. Strzeż ich od niebezpieczeństw duszy i ciała, a w szczególności ochraniaj ich od tego, co zagraża ich cnocie i obniża w nich ideał świętości kapłańskiej. A Ty, Maryjo dobra Matko kapłanów, ochraniaj ich od niebezpieczeństw zagrażających ich świętemu powołaniu i przyprowadź do Dobrego Pasterza także tych biednych kapłanów, którzy zbłądzili i stali się niewiernymi przyjętym na siebie obowiązkom. Amen

Wezwanie o uproszenie świętych kapłanów

O Jezu, nasz Pośredniku i Arcykapłanie, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, prace i cierpienia za twoich kapłanów, aby świętością swego życia rozszerzali królestwo Twoje.
O Jezu, zesłany z nieba jako nasz Arcykapłan :
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla zbawiennego przepowiadania Twojej nauki
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla sprawowania po wszystkie dni Twojej Ofiary Krzyżowej
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla zbawiennego udzielania nam świętych sakramentów
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla odpuszczenia nam grzechów w sakramencie pokuty i pojednania
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach naszych rodzin
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla wychowania dzieci ku Twojej chwale
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci
Daj nam świętych kapłanów!
O Jezu, dla rozszerzenia Twego Królestwa
Daj nam świętych kapłanów!
Módlmy się: Boże, któryś dla chwały majestatu swojego i dla zbawienia ludzkiego rodzaju ustanowił Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy swoich tajemnic, pozostali zawsze wierni w spełnianiu otrzymanego posługiwania. Przez Chrystusa pana naszego. Amen

Modlitwa za kapłanów I

O Jezu, Kapłanie wieczny, który zapaliłeś w świecie płomień nigdy niegasnący, dozwól uczestniczyć w niepokojach Twego Boskiego Serca tym, którzy wybrani zostali na arcypasterzy ludu. Tym duszom szlachetnym, którym dałeś pełnię kapłaństwa, udziel łaski przynoszenia Ci zaszczytu w twym świętym Kościele, a obok nich pomnażaj nieustannie liczbę nowych i żarliwych apostołów Twego Królestwa dla zbawienia wszystkich narodów. O Panie, spraw aby w pokoju i pracy, w niezmąconym ładzie, ludy i narody żyły w pomyślności z twym nie mającym granic błogosławieństwem i aby Kościół stale rozszerzał pomyślnie swą zbawienną misję. Ocal lud twój, Panie, i błogosław dziedzictwu Twemu, rządź nim i prowadź go. Amen

O Jezu, Wieczny Kapłanie, Dobry Pasterzu i Źródło życia, przybądź ze swą miłosierną pomocą kapłanom, których nam dałeś w szczególnej hojności Najświętszego Serca Twego, ażeby dzięki ich pracy dokonało się w sercach naszych zapoczątkowane przez twoją łaskę dzieło odkupienia. Spraw, Panie, aby w ich zamiarach była żywa wiara, w trudnościach ufność niezachwiana, w działaniu miłość gorąca. Niech słowo Twoje, promień wiecznej mądrości, staje się pokarmem dla ich ducha. Niech przykład Twojego życia i Męki będzie widoczny w ich życiu i cierpieniach, a dla nas niech przez to staje się pouczeniem, światłością i mocą. Spraw, Panie, ażeby nasi kapłani wolni całkowicie od ducha tego świata , a zatroskani wyłącznie o twoją chwałę, wytrwali z czystym sumieniem w wierności swoim obowiązkom aż do ostatniego tchnienia. A kiedy umierając, złożą w Twoje ręce dzieło dobrze dokonane, niech w tobie, Panie Jezu, któryś był ich Mistrzem na ziemi, znajdą razem ze świętymi zapłatę i koronę sprawiedliwości. Amen

Modlitwa o uświęcenie kapłanów /św.Teresa od D.Jezus/

O Jezu, Wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt nie może im zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego Świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich serca, naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego kapłaństwa. Spraw , aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina, udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą dla nich radością i pociechą tu, na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen

Modlitwy Ojca św. Jana Pawła II

Maryjo Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu- zachowaj kapłanów w twoim Sercu i w Kościele, Matko Zbawiciela.
Matko wiary Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom- oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.
Matko Kościoła razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy-uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów,Królowo Apostołów.
Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn- przygarnij powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko kapłanów. Amen
Panie, Ty pragnąłeś zbawić ludzi i dlatego założyłeś Kościół jako wspólnotę braci zjednoczonych w Twojej miłości. Nie przestawaj nawiedzać nas i powoływać tych, których wybrałeś, aby byli głosem Twojego Ducha Świętego, zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Wyjednaj nam u niebieskiego Ojca duchowych przewodników, których potrzebują nasze wspólnoty: prawdziwych kapłanów żywego Boga, którzy oświeceni Twoim słowem, będą umieli mówić o Tobie i uczyć innych, jak rozmawiać z Tobą. Pozwól wzrastać swojemu Kościołowi, mnożąc w nim osoby konsekrowane, które powierzają wszystko Tobie, abyś Ty mógł wszystkich zbawić. Niech nasze wspólnoty sprawują ze śpiewem i uwielbieniem Eucharystię jako ofiarę dziękczynienia za Twoją chwałę i dobroć, niech wychodzą na drogi świata, aby głosić radość i pokój-cenne dary Twojego zbawienia. Spójrz, o Panie, na całą ludzkość i okaż miłosierdzie tym, którzy szukają Cię przez modlitwę i prawe życie, ale jeszcze Cię nie spotkali: objaw się im jako Droga, która prowadzi do Ojca, jako Prawda, która wyzwala, jako Życie, które nie ma Końca. Pozwól nam, Panie żyć w Twoim Kościele w duchu wiernej służby i całkowitego poświęcenia, aby nasze świadectwo było wiarygodne i owocne. Amen

Duchu wiecznej Miłości, który od Ojca i Syna pochodzisz, dziękujemy Ci za wszystkie powołania apostołów i świętych, które użyźniły Kościół. Prosimy Cię, prowadź dalej to swoje dzieło. Pamiętaj jak w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpiłeś na apostołów zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa, i wejrzyj na swój Kościół, który szczególnie potrzebuje dziś świętych, wiernych i wiarygodnych świadków Twojej łaski; Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, aby ukazywali innym radość tych, którzy żyją wyłącznie dla Ojca, którzy sami przejmują misję i ofiarę Chrystusa, którzy miłością budują nowy świat. Duchu Święty, odwieczne źródło radości i pokoju, to Ty otwierasz serca i umysły na Boże powołanie; to Ty sprawiasz, że może się spełnić każde pragnienie dobra, prawdy i miłości. Niech twoje „ błagania, których nie można wyrazić słowami”, wznoszą się ku Ojcu z serca Kościoła, który cierpi i walczy dla Ewangelii. Otwórz serca i umysły młodych chłopców i dziewcząt, aby nowy rozkwit świętych powołań ukazał światu wierność Twojej miłości oraz by wszyscy mogli poznać Chrystusa, prawdziwe światło, które przyszło na świat, aby przynieść każdemu człowiekowi niezawodną nadzieję życia wiecznego. Amen

Modlitwa za biskupów

Panie, ty dałeś nam biskupów jako następców apostołów, jako obrońców i stróżów naszych dusz, aby rządzili Kościołem i utrzymywali jedność wiary. Prosimy Cię, wylej na nich pełnię Twojej łaski, ażeby wciąż więcej okazywali się dobrymi pasterzami i żeby mogli działać skutecznie dla twojej chwały i dla naszego zbawienia. Przez swoje słowo, a przede wszystkim przez swoją pobożność niech wypełniają wiernie zadania im powierzone. Niech strzegą wiary chrześcijańskiej od wszelkiego błędu. Obyśmy mogli pod ich kierownictwem żyć zawsze w pokoju i miłości chrześcijańskiej. Amen.

Panie Jezu Chryste, Pasterzu Kościoła świętego, wspieraj swoim błogosławieństwem naszego biskupa … spraw, aby był troskliwym ojcem rodziny diecezjalnej i przykładem apostolskiej gorliwości. Daj mu cnoty roztropności i cierpliwości. Udziel ducha mądrości do owocnego głoszenia Twego słowa i kierowania diecezją. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki. Amen

Modlitwa o nowe powołania

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich apostołów: ”Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście przeto Pana żniwa, ażeby zesłał robotników na żniwo swoje”. Oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do świętego Twojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy których od wieków do swojej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali: strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i pomocy, ducha wiedzy i pobożności i napełnij ich duchem swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wezwania o powołanie kapłańskie

Panie Jezu, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni, prosimy Cię : poślij robotników na żniwo swoje
Jezu, który powiedziałeś swoim uczniom: ”Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał „/J15,16/ – błagamy Cię, Panie: poślij robotników na żniwo swoje
O Jezu, któryś rzekł do uczniów swoich :”Wy jesteście światłem świata./…/Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”/Mt5,14-16/ – błagamy Cię, Panie: poślij robotników na żniwo swoje
O Jezu, który powiedziałeś do uczniów: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” /Mt 10,32/- błagamy Cię, Panie: poślij robotników na żniwo swoje
O Jezu, Tyś powiedział: ”Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” /Mt10,38/-błagamy Cię Panie: poślij robotników na żniwo swoje
O Jezu, który przed swoim Wniebowstąpieniem powiedziałeś do Apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody/…/ A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” /Mt 28,19-20/-błagamy Cię Panie: poślij robotników na żniwo swoje
Boże, który powołujesz wielu, aby przynosili trwały owoc zbawienia świętości w twoim Kościele, usłysz błaganie swojego ludu i spraw, aby każde powołanie zostało ochotnie przyjęte, rozwinęło się i przyniosło obfity owoc. Przez Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Pośrednika. Amen

Modlitwa o nowe powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoja ofiarę. Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości: spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne- Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Rozszerz, Panie Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się w służbie Kościołowi oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen

Modlitwa o powołania do życia konsekrowanego

Najświętsze Serce Jezusa, wzbudź coraz to nowe powołania do żeńskich zgromadzeń zakonnych. Według obietnicy danej św. Małgorzacie Marii przyrzekłeś obfite błogosławieństwo we wszelkich przedsięwzięciach tym, którzy Boskie Twe serce czcić będą. Dlatego spodziewamy się, że udzielisz wzrostu zgromadzeniom zakonnym- na większą chwałę Twego imienia oraz dla dobra utrapionych i uciśnionych. Wzbudź za dni naszych powołania ofiarne i radosne, zapal serca młodych do wypełniania wielkiego przykazania miłości bliźniego, aby na wzór niewiast ewangelicznych Tobie i Twoim wzniosłym zamiarom służyły i znalazły w gronie służebnic Twoich szczęście doczesne i wieczne. Amen

Modlitwa o powołania misyjne i apostolskie

Boże, Ojcze Przedwieczny! Boski Twój Syn, którego posłałeś na zbawienie rodzaju ludzkiego, powiedział, że wiele jest dusz, które należy skierować na drogę wiodącą do nieba, że mało jest jednak pracowników. Dlatego kazał nam prosić Ciebie, Pana żniwa na Twej mistycznej roli, abyś posłał robotników ewangelicznych, napełnionych duchem Twojej Boskiej miłości. Racz przeto, przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa i przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny, aniołów i świętych, ich posłać. Wysłuchaj nas, albowiem idąc za rozkazem Jezusa Chrystusa, zwracamy się do Ciebie teraz i w każdym czasie i błagamy, aby jak najrychlej stała się jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Panie Jezu Chryste, któryś dla odkupienia świata był posłuszny aż do śmierci krzyżowej i któryś powiedział do swych apostołów i uczniów: „Wiele jest dusz, które trzeba zbawić, ale mało jest pracowników, proście wtedy Mego Ojca niebieskiego, aby posłał robotników”. Racz udzielić nam tej łaski, abyśmy się mogli modlić w zjednoczeniu z tą intencją, z jaką Ty się modliłeś na ziemi do swego Ojca niebieskiego o zbawienie dusz, i abyśmy byli wysłuchani przez miłosierdzie Boże i przez zasługi Twoje, i przez przyczynę Twej Najświętszej Matki, Maryi, Aniołów i Świętych. Amen

Modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego

Panie Jezu Chryste, który oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi i stałeś się Wieczystym Kapłanem, prosimy Cię za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i życia zakonnego. Racz ich otoczyć łaską swego błogosławieństwa, oddalaj od nich wszelkie pokusy i umacniaj w świętości, aby ochoczo i z oddaniem poznawali Ciebie, i w ten sposób przygotowali się do zaszczytnej służby w Twoim Kościele. W szczególny sposób polecamy Ci kleryków, wychowawców i wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego. Ukaż im sens i wartość powołania, aby sami coraz bardziej Cię kochali i jednoczyli się z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Modlitwa do Pana Jezusa Jedynego i Wiecznego Kapłana

Panie Jezu, Ty jesteś Jedynym i Wiecznym Kapłanem.
Dziękuje Ci za naszego księdza ….
Niech on będzie kapłanem według Twego Najświętszego Serca.Niech będzie mądry i święty. A za to, że głosi nam Twoją naukę, że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością jak Jana do swego serca.Jezu, ześlij na niego Twojego Ducha Świętego i obdaruj go Twoimi darami.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar RADY, aby we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar MĘSTWA, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły go od Ciebie oderwać.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar POBOŻNOŚCI, aby zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar BOJAŹNI BOŻEJ, aby lękał się grzechu, . który Ciebie, o Boże, obraża…
Ojcze nasz,.. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa za kapłanów II

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi. Ty, powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament, skarb swojego Stworzenia, oddając w ich ręce władzę nad samym sobą. Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca ludzkie i trudy codziennego życia. Spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce pozostały czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi. Niech będą odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia. Amen.